دکتر اخلاقی

یکشنبه صبح

دکتر جواهری

سه شنبه و پنج شنبه

صبح

دکتر خطیبی

یکشنبه ، عصر

دکتر شایسته فرد

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

عصر

دکتر صالحی

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

شب

دکتر گلستانفر

سه شنبه و جمعه

شب

دکتر سلطانی

پنجشنبه شب

دکتر نظری

شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه

صبح

دکتر یزدانی

یکشنبه ، شب

سه شنبه ، عصر